Friday, July 23, 2010

Seruan Penafsiran Semula AlQuran

Posted by alQasam at 7:19 PM 1 comments
Bismillah

Adalah menjadi keperluan bagi kita memahami suatu disiplin ilmu itu sebelum memperbahaskannya.

Jika dalam bidang feqh, wajib memahami disiplin ilmu itu itu sendiri agar kita dapat berlaku adil dalam menguruskan persoalan feqh itu sendiri.

Begitu juga cabang-cabang ilmu yang lain.

Pada 17 Mei 2010 satu seminar memaparkan satu tokoh telah menyeru penafsiran semula. Bukan sekali. Bahkan telah berulang kali kita mendengar sosok yang melaungkan seruan penafsiran semula AlQuran dari golongan literalis dan liberalis zaman moden.

Membahayakan.

Memberi penafsiran baru dalam aspek-aspek baru itu tidak menjadi masalah. Namun apabila penafsiran semula berlaku dalam perkara yang telah jelas dan qotie hukumnya itu menjadi masalah.

Laman-laman cenderung liberalis yang mengecam ahlil mufassirin sebagai biased lelaki dan menolak keperluan hadis sebagai asbabun nuzul membuatkan kita tidak senang duduk dengan fenomena ini.

Inilah aliran barat dan ideologi sesat yang menyerap masuk dengan halusnya ke dalam pemikiran Umat Islam tanpa di sedari.

APA ITU TAFSIRAN ALQURAN

Tafsiran AlQuran bukan tafsir berbentuk lafzi atau ayat descriptive semata-mata.

Ia berkait rapat dengan hukum-hakam, aqidah, tauhid dan kaedah pensyariatan.

Semuanya kembali kepada sebab-sebab tertentu ayat-ayat tersebut diturunkan.

Jesteru, saksi-saksi yang menyaksikan penurunan ayat-ayat itu adalah para Sahabat.

Mereka yang paling dekat dengan Nabi saw, meriwayatkan sebab-sebab penurunan sesuatu ayat yang akhirnya menjadi konteks fokus kepada penafsiran sesuatu surah ataupun ayat.

AlQuran bukan kitab sastera.

Ia kitab ALLAH yang menjadi asas kepada ilmu tieologi monethism yakni Tauhid.

Bahkan apabila kita melihat sesuatu karya manusia, memerlukan ilmu alat (kemahiran bahasa, nahu sorof) dan disiplin ilmu tersebut sebelum kita berhak mengkritik ataupun mengulas secara ilmiah sesuatu karya tersebut.

Apatah lagi dengan AlQuran.

Mengeluarkan seruan agar AlQuran ditafsir semula kerana penafsirnya sebelum ini ketinggalan zaman dan manusia biasa adalah kata-kata paling lemah dalam dunia intelektual moden!

Ia hanya sentimen. Bukan hujah ilmiah.


SALAF & KHALAF

Harus kita fahami persoalan tafsiran Alquran.

Pebezaan di antara tafsiran AlQuran dan syarah ataupun anaslisa kepada tafsir itu sendiri.

Jika tafsir kita terikat dengan disiplin ilmu yang ketat kerana kita berlegar di lingkungan THE REASON of why ayat itu diturunkan yang MEMBAWA kepada FOKUS UTAMA SEBAB HUKUM itu diturunkan yang semuanya berjalan tentunya di ruang para sahabat.

Akhirnya, disampaikan kepada tabieen, tabie tabieen dan ulama' amilin.

Jika silsilah (connection) ini menepati susur galur disiplin ilmu yang terpelihara maka akan sampai pula kita kepada anaslisa kepada tafsir yang disebut syarah tafsir (anaslisa) Ulama' khalaf.

Perbezaan antara tafsiran dan anaslia kepada tafsir adalah perkara yang berbeza.

Jika tafsiran wajib bersandarkan kepada dalil naqli (i.e hadis, asbabun nuzul, ulum Quran dan lain-lain), analisa kepada tafsir terbahagi kepada kelompok cendiakawan pelbagai.

Ini yang diharuskan dalam aspek pembudayaan ilmu.

Dengan syarat mematuhi displin ilmu dan mengikut silsilah atau susur galur sampainya tafsiran itu kepada mereka (Talaqqi, dhobit (ketepatan) pemahaman dan lain-lain).

Akhirnya terbahagi kepada para mufassirin khalaf yang berbeza.

Terdapat cendiakawan yang menafsirkan AlQuran dari sudut balaghah, bahasa, hukum-hakam, sejarah, politik dan lain-lain.

Ulama' seperti Ibnu Atiyyah, Imam Fakhruddin ArRazi, Imam Samarqandi, dan pelbagai lagi cendiakan Islam yang HANYA menganalisa tafsiran Alquran MENURUT ilmu, bidang dan kepakaran mereka sahaja melainkan jika sosok Ulama' itu pakar dalam semua bidang seperti Imam Qurtubi dan Dr Wahbah Zuhaily.

Namun semuanya mematuhi syarat-syarat penafsiran dan disiplin ilmu pentafsiran AlQuran.

Antaranya, Nabi saw melarang keras penafsiran melalui akal semata-mata.

TAFSIR BIL MAT'HUR & TAFSIR BIRA'YI

Definasi bagi keduanya seperti berikut:-

“Tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, hadis, pendapat sahabat, atau tabi’in,”[1] dan tafsîr bi al-ra’yi yang diertikan sebagai “upaya menyingkap isi kandungan al-Qur’an dengan ijtihad yang dilakukan dengan mengapresiasi eksistensi akal.”[2]


Tafsir melalui semata-mata rasional akal TANPA berpandukan kepada silsilah riwayah yang soheh amat dilarang keras Nabi saw. Larangan ini bukan bersifat ritual ibadah, namun ianya menyanggahi disiplin dan inteltual ilmu itu sendiri.

حدّثنا سُويد بن عمرو الكلبي حدثنا أبو عَوَنة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس عنغ النبي صلعم قال اتّقوا الحديثَ عنّي الا ما علمتُم فمن كذبَ عليّ متعمّدًا فاليتبوّأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برَأيه فاليتبوّأ مقعده من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن (اخرجه الترمذي

Menurut Dr Syarif dari Jakarta, apabila menganalisa hadis di atas, berkata:-Secara zhahir matan hadis-hadis tentang pelarangan tafsir bi al-ra’yi terdapat beberapa variasi. Variasi itu terjadi pada: kata al-Qur’an sekali diganti dengan kitab Allah,[3] kata bi ra’yih ada penambahan an bimâ lam ya’lam, dan perbedaan akhir matan falyatabawwa’ maq’adahû min al-nâr dengan faashâba faqad akhtha’a.[4]

Kata kunci yang pelru ditampilkan dalam analisis ini ialah bira’yihi. Secara harfifah kata al-ra’yu berarti keyakinan, pengetahuan, dan akal. Kata ini juga identik dengan ijtihad.[5] Dengan begitu istilah tafsir bi al-ra’yi dapat diartikan sebagai tafsir dengan keyakinan – sifanya pribadi, pengetahuan, dan akal, atau dapat disebut tafsir dengan ijtihad. Di dalam hadis yang dikeluarkan al-Tirmidzi, dijelaskan bahwa kata ini diidentikkan dengan kata yufassir al-Qur’an bi ghairi ‘ilm, yaitu menafsir al-Qur’an dengan pendapat pribadi atau hanya berdasar dari diri sendiri.[6] Atau menurut syarahnya, bira’yih ialah dengan akal telanjang menurut pendapatnya sendiri tanpa mengikuti pendapat umum.[7]

Bentuk larangan pada hadis ini tidak dengan shighat (bentuk) atau ushlub nahy, tetapi dengan ushlub khabariyah yang di dalamnya terdapat ancaman. Ancaman itu ialah siksa neraka, falyatabwwa’ maq’adahu min al-nar dan ancaman tergelincir dari syari’at.


KESIMPULAN

Telah jelaslah akan aspek dan konteks penafsiran yang bagaimana yang dimaksudkan selari dengan kehendak AlQuran dan disiplin ilmu itu sendiri.

Menyanggahinya, anda menyanggahi budaya intelektual sekalipun anda mendakwa sebagai pemikir yang menyeru kepada kebebasan memberi pendapat dan reformis yang ingin mencambah falsafah baharu AlQuran.

------------------------
1-Muhammad’Abd al-Azhim al-Zarqani, Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur’an (Beirut Dar al-Fikr, 1986), jilid II, hal. 13 – 14. Yang terakhir ini, tabi’in, dalam perselisihan ulama.

2-Abd al-Rahman al-‘Ak, Ushul al-Tafsir wa Qawaidah (Damaskus : Dar al-Nafais, 1986), ms. 255

[3] Pada hadis riwayat al-Thabrani jalur Jundab.

[4] Perbedaan ini secara seragam, yaitu pada jalur Ibn ‘Abbas menggunakan yang pertama, sedangkan pada jalur Jundab menggunakan yang kedua.

[5] Khalid ‘Abd al-Rahman al’Ak, Ushul al-Tafsirwa Qawa’iduhu (Damaskus: dar al Nafa’is, 1986), hal. 167.

[6] Baca Sunan al-Tirmidzi, hadis no. 2876


Alqasam aka Ustz Sumayyah A.Aziz
 

Tanyalah Ustazah Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal